Ny havn gir nye muligheter

Ny havn gir nye muligheter

Andøy HavnKF

Våren 2021 vedtok Stortinget ny Nasjonal Transportplan (NTP). Andenes havn skal bygges ut for 440 millioner kroner og prosjektet skal settes i gang i første del av planperioden

Den vedtatte transportplanen gjelder for perioden 2022-2033. Første del av planperioden omfatter 2022-2028. Det må settes av penger i statsbudsjettet før utbyggingsarbeidene på Andenes havn starter. Prosjektet stod også i transportplanen for 2014-2023. Antatt oppstart var siste del av planperioden; 2018-2023.
Men hva skal egentlig skje i havna?

 

-Andenes havn er et av Andøy kommunes viktigste regulerte næringsareal. Gjennom reguleringsplanen er arealbruken avklart, men hva som skal utvikles på de ulike arealene?

Foto: Er det sånn havna til sist blir seende ut?

*Først og fremst skal innseilingen fordypes sånn at større skip kan komme inn i havna. Den ytre innseilingen skal fordypes til 10 meter i en bredde på 150 meter. Den indre innseilingen skal være 9 meter dyp og 80 meter bred. Det blir åtte meter i det området det planlegges en industrihavn.


* Åpningen mellom Skarvbarren og Børingsmoloen (de to nordligste moloene) skal tettes.

* Det skal bygges en ny molo ved den nordøstlige enden av Børingsmoloen, og det er satt av plass til et deponi på innsiden av Børingsmoloen. Dette skal gi innseilingen bedre skjerming og gi mindre opphoping av sand.


*Massene som blir frigjort når havna fordypes, skal tas på land. Nye landområder skal oppstå. Det gjelder særlig området fra oppstillingsplassen ved dagens fergekai til Sennholmen i vestre del av havna.  Derfra skal det fylles tilbake østover mot det området som allerede er utfylt. Dette skal utvides. Det blir landfast grunn fra den lille vika ved «Henning Torsteinsen» og utover (se oversiktsbildet). På innsiden av dette området, som også skal utdypes, skal det etableres liggeplasser for mindre båter og det skal bygges en liten skjermingsmolo på vestsiden av fyllingen. Dette området blir usedvanlig godt skjermet og skal etter planen få en dybde på 5 meter.

De maritime forbedringene blir store, men for kommunen er kanskje den største interessen knyttet til landarealet som skapes. Land midt i en havn er etterspurt, og gir grunnlag for mange typer ny virksomhet. Det er satt av store arealer til nytt næringsareal, forretninger, lager og industri.
Under området «forretning» er det i planen nevnt restaurant, servering, overnatting, utstilling og konferanse. Maritime virksomheter bør prioriteres, heter det i planen.
I Kystverkets prosjekt inngår ikke nye kaier, liggeplasser og opparbeiding av vei, vann, kloakk og annen infrastruktur som strøm og internett.


Foto: Store deler av dette området vil bli fylt ut.

Et så stort prosjekt gir veldig mange muligheter for en fiskerikommune som Andøy. Andøy Havn KF er i førersetet når det gjelder hva som skal skje i den nye havna. I februar bevilget styret i Samskap nesten en halv million kroner til et forprosjekt hos Andøy Havn KF. Formålet med forprosjektet er å gi et strategisk grunnlag for å utvikle havneforetaket, og legge til rette for økt vekst og økt mulighet for forretningsutvikling i alle havner i kommunen.

 

- Andenes havn er et av Andøy kommunes viktigste regulerte næringsareal. Gjennom reguleringsplanen er arealbruken avklart, men hva som skal utvikles på de ulike arealene? Hvilken felles infrastruktur må på plass? Hvilke investeringer må gjøres, og av hvem for å kunne utløse utvikling av arealet på en strategisk og forutsigbar måte, er blant spørsmålene som stilles i forprosjektet.

Det skal leies inn eksterne konsulenter for å finne svar på spørsmålene havnestyret stiller.
Andøy Havn KF eier havnene på Andenes, Bleik, Nordmela og Dverberg.


Foto: Etter planen skal Sennholmen, som havnesjefen peker mot, bli landfast.

Havnesjef Håkon Strand i Andøy Havn KF har en mannsalder med erfaring som skipper på større båter, deriblant trålerne til Andenes Havfiskeselskap. Han gleder seg til de første midlene blir satt av i statsbudsjettet, og håper at ventetiden ikke blir for lenge. I mellomtiden skal Andøy Havn KF jobbe med strategien.


Har du tanker og ideer omkring havna? Ta kontakt med havnesjef Håkon Strand på e-post.