Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer handler om å ta i bruk de naturgitte fortrinn Andøy har, og tar for seg både sjømatnæringen og landbruk. Samskap skal stimulere til viderutvikling av næringene gjennom samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi. 

Det er viktig at unge rekrutteres til naturbaserte næringer, og at det legges til rette slik at de kan ha økonomiske forutsetninger for nødvendige investeringer og kvotekjøp. Både landbruk og sjømat har betydning for kulturhistorie og opplevelser som kan videreutvikles i samarbeid med reiseliv.

Målet er at Andøy har en høyere grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer.

Sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en nasjonal vekstnæring i Norge, og en prioritert næring i Nordland fylke. Andøy har naturgitte forutsetninger for å gå foran i utviklingen av ei fremtidsretta havbruksnæring, både land og sjøbasert.

Næringen er opptatt av å satse på økt videreforedling, både for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Samtidig er det et dilemma at det i dag er mer lønnsomt å levere ubearbeidet fisk. Det påpekes derfor at foredling må skje med fokus på nisje- og kvalitetsprodukter, samt utnyttelse av biprodukter fra fisk. 

Landbruk

Landbruk er en annen naturbasert næring med lange tradisjoner i Andøy kommune. Det anses å være et begrenset potensial for sysselsettingsvekst i næringen, men landbruk er viktig for å beholde spredt bosetting og kulturlandskap. 

Næringen har potensial til å øke produksjonen ved å effektivisere driften og ved å samarbeide. Det er også et marked for å utvide tilbudet av lokal mat og andre gårdsprodukter.