Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer inkluderer sjømatnæringen og landbruket.

Sjømatnæringen

124 personer har fiske som hovedyrke i Andøy. I vintersesongen er det også et betydelig antall fremmedbåter som leverer til mottakene på øya.  

Det ligger store muligheter innenfor sjømatnæringen i Andøy. Næringen selv er opptatt av å satse på økt videreforedling for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked.

Ved å øke foredlingsgraden lokalt, vil man ta en større andel av verdiskapingen. Andøy har også naturgitte forutsetninger for at oppdrett kan bli en voksende næring.

Infrastruktur som moderne havner og rask transport via lokal flyplass er viktige forutsetninger for å øke tilgangen på råvarer og skape større verdier lokalt.

Landbruk

Landbruket i Andøy har lange tradisjoner. Det er rundt 50 personer som jobber med landbruk i kommunen i dag. Blant annet produseres det melk, ost, kjøtt og egg.

De siste årene har det vært flere generasjonsskifter der unge har overtatt.

Næringen har et potensial til å øke produksjonen ved å effektivisere driften og å samarbeide. Det er også et marked for å utvikle tilbudet av lokal mat og andre gårdsprodukter.

Landbruk er viktig for å beholde spredt bosetting og kulturlandskap. Det anses å være begrensede muligheter for å skape flere arbeidsplasser i næringen. Men det er kritisk at unge rekrutteres, og at det legges til rette for at de kan gjøre nødvendige investeringer og kjøpe kvoter.

Mål

Målet er en høyere grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer. Når det gjelder arbeidsplasser innenfor naturbaserte næringer, er målet at det skal være 50 flere innen 2023.

For å få til det, skal de naturgitte fortrinn Andøy har tas i bruk. Næringene skal videreutvikles gjennom samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi.