Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer inkluderer sjømatnæringen og landbruket.

Sjømatnæringen

124 personer har fiske som hovedyrke i Andøy. I vintersesongen er det også et betydelig antall fremmedbåter som leverer til mottakene på øya.  

Det ligger store muligheter innenfor sjømatnæringen i Andøy. Næringen selv er opptatt av å satse på økt videreforedling for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked.

Ved å øke foredlingsgraden lokalt, vil vi få en større andel av verdiskapingen. Andøy har også gode forutsetninger for at oppdrett kan bli en voksende næring.

Infrastruktur som moderne havner og rask transport via lokal flyplass er viktige forutsetninger for å øke tilgangen på råvarer og skape større verdier lokalt.

Landbruk

Landbruket i Andøy har lange tradisjoner. Det er rundt 50 personer som jobber med landbruk i kommunen i dag. Blant annet produseres det melk, ost, kjøtt og egg.

De siste årene har et generasjonsskifte gjort at flere unge har overtatt driften.

Næringen har et potensial til å øke produksjonen ved å samarbeide og effektivisere driften. Det er også et marked for å utvikle tilbudet av lokal mat og andre gårdsprodukter.

Landbruk er viktig for å beholde spredt bosetting og kulturlandskap. Det anses å være begrensede muligheter for å skape flere arbeidsplasser i næringen. Men det er kritisk at unge rekrutteres, og at det legges til rette for at de kan gjøre nødvendige investeringer og kjøpe kvoter.

Mål

  • Høyere grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer 
     
  • Femti flere arbeidsplasser innen naturbaserte næringer innen 2023

For å få til det, skal de naturgitte fortrinn Andøy har tas i bruk. Næringene skal videreutvikles gjennom samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi.