Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer

Naturbaserte næringer inkluderer sjømatnæringen og landbruket.

Sjømatnæringen

Andøy var en gang i tiden omtalt som Norges største helårs fiskerikommune. Det er veldig rike fiskefelt både i Andfjorden og i eggakanten og bankene vest for Andøya. Det gjør at mange gjestebåter er innom Andøy. Det er fiskemottak på Nordmela, Bleik og Andenes. J.M. Nilsen Fisk tar imot fisk som landes på Bleik og Nordmela.

Det ligger store muligheter innenfor sjømatnæringen i Andøy. Næringen selv er opptatt av å satse på økt videreforedling for et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Fiskeriene gir også grunnlag for tilknyttet næring, som mekanisk industri. Andenes Båtservice er blant selskapene som har fått penger fra Samskap for å satse videre.

Ved å øke foredlingsgraden lokalt, vil vi få en større andel av verdiskapingen. Andøy har også gode forutsetninger for at oppdrett kan bli en voksende næring.

Infrastruktur som moderne havner og rask transport via lokal flyplass er viktige forutsetninger for å øke tilgangen på råvarer og skape større verdier lokalt.

Antallet fiskere har – i likhet med nesten hele resten av kyst-Norge – gått kraftig ned siden storhetstiden på 1950- og 1960-tallet. Ved utgangen av 2020 var det 121 fiskere i Andøy i fiskarmanntallet. 110 av disse var helårsfiskere. To var kvinner. Ved årtusenskiftet var det 262 fiskere i Andøy.

I 1980 var det registrert over 300 fiskebåter i kommunen. I 2020 var det bare 55 igjen.

 På 1970-tallet var det 4 fartøy med ubegrenset tråltillatelse eller torsketråltillatelse registret i Andøy kommune. Det var «Andenesfisk I» N-431-A, Andenesfisk 2 «N-432- A», Andøybuen «N-215-A» og «Andøytind» N-230-A. I dag er ingen av disse tråltillatelsene er igjen i Andøy kommune.

De siste årene har de største prosjektene kommet på land. Andfjord Salmon arbeider med å etablere landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes, i Breivik og på Skarstein. I mye mindre målestokk er det også utredet muligheten for å satse på dyrking av tang og tar. Dette har skjedd gjennom Andøy Havsalat.

Landbruk

Landbruket i Andøy har lange tradisjoner. Det er rundt 50 personer som jobber med landbruk i kommunen i dag. Blant annet produseres det melk, ost, kjøtt og egg.

De siste årene har et generasjonsskifte gjort at flere unge har overtatt driften.

Næringen har et potensial til å øke produksjonen ved å samarbeide og effektivisere driften. Det er også et marked for å utvikle tilbudet av lokal mat og andre gårdsprodukter.

Landbruk er viktig for å beholde spredt bosetting og kulturlandskap. Det anses å være begrensede muligheter for å skape flere arbeidsplasser i næringen. Men det er kritisk at unge rekrutteres, og at det legges til rette for at de kan gjøre nødvendige investeringer og kjøpe kvoter.

Landbruksproduksjonen i Andøy har vært svakt nedadgående de to siste tiårene. I 2000 hadde SSB registrert drøyt 1.300 storfe. I 2020 var tallet 1.185. Antallet ettårige sau og eldre steg fra 3.482 i 2000 til 3.578 i 2020. Cirka 10.500 dyr var i fjor ute på beite. I 2000 var drøyt 9.100 dyr på beite. Sau dominerer. Nesten 10.100 dyr var på sommerbeite i 2020.

Statistisk Sentralbyrå registrerer også antallet jordbruksbedrifter. Til tross for at antallet husdyr bare har gått svakt ned, er antallet jordbruksbedrifter med dyr mer enn halvert siden årtusenskiftet. Da var det 87 registrerte bedrifter med dyr i Andøy. I 2020 var det 40. De fleste driver to eller flere kombinasjonsdrifter. Totalt var det i 2020 44 jordbruksbedrifter i Andøy. Det er mer enn en halvering siden 2000. Da var det registrert 96 bedrifter.

15.417 (drøyt 17.000 i 2000) dekar var i drift i 2020. 13.392 deker av dette var fulldyrka. I 2000 var 15.797 dekar fulldyrka.

Nortura kjøpte i fjor 662 tonn kjøtt fra Andøy-bøndene. Tallene inkluderer også ull. Horns slakteri kjøpte 104 tonn.

Andøy Sau og Geit undersøker om det kan være mulig å starte med videreforedling av mat i Andøy. Danske Runa Hansen har undersøkt om honningproduksjon kan bli en binæring for Andøy-bønder.

Antallet jordbruksbedrifter har gått ned de siste 20 årene, men de som blir igjen har større gårder.

Mål

  • Høyere grad av foredling, nye produkter og samarbeid med andre næringer 
     
  • Femti flere arbeidsplasser innen naturbaserte næringer innen 2023

For å få til det, skal de naturgitte fortrinn Andøy har tas i bruk. Næringene skal videreutvikles gjennom samarbeid, innovasjon og bruk av ny teknologi.