Arena

Sammen skaper vi framtid i Andøy

Siden Andøy fikk status som omstillingskommune i 2017, har lokalt næringsliv gjentatte ganger bevist at de er endringsdyktige og har et stort pågangsmot. I dag har vi et fremoverlent og innovativt næringsliv, som utvikler nye og attraktive arbeidsplasser. Næringslivet har også opparbeidet seg en innovasjonskompetanse, som vil være et viktig fortrinn for overlevelse og utvikling også etter omstillingsperioden.

I 2016 vedtok Stortinget nedleggelse av Andøya flystasjon, noe som skapte en sjokkbølge i hele Andøysamfunnet. Kommunen ville nå miste en betydelig andel arbeidsplasser, i tillegg til en generell nedgang i befolkningstallet og en aldrende befolkning. Dette satte Andøy i en spesielt sårbar posisjon. Det ble da satt i gang et ekstraordinært næringsarbeid, og det ble bevilget midler fra Staten, Nordland Fylkeskommune og Andøy kommune til et omstillingsprogram. Ungdomsrådet i Andøy fikk i oppgave å utarbeide navnet til omstillingsprogrammet, som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i 2017. Omstillingsprogrammet fikk navnet SAMSKAP.

SAMSKAP betyr å skape noe sammen

Det betyr samhold, solidaritet, vennskap og tro på framtiden. Selv om omstillingsperioden nærmer seg en slutt, er navnets betydning like viktig i dag som da navnet ble vedtatt i 2017. Hvilke valg skal vi ta for å skape et Andøy vi vil være stolte av – ikke bare i dag, men også for framtidige generasjoner? Det å skape ei framtid for Andøy betyr at Andøy blir et godt sted å bo og jobbe, også i årene som kommer. For å få til dette, må vi gjøre det sammen.

Hva er oppdraget til Samskap?

Oppdraget til Samskap er å bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, samt styrke lønnsomheten og øke utviklingsevnen til næringslivet. Programmet skal også bidra til et variert næringsliv i Andøy. For å oppnå dette jobber Samskap proaktivt gjennom for eksempel kompetanseheving og nettverksbygging, er en rådgiver og samtalepartner, samt støtter prosjekter i en tidlig fase. På sikt realiseres dette i form av nye produkter, markeder, bedrifter, arbeidsplasser og økt attraktivitet. Siden oppstarten i 2017 har Samskap bidratt til nesten 200 prosjekter. I dag er det allerede flere prosjekter som er realisert eller er i ferd med å realiseres. Dette har bidratt til å skape økt optimisme når det gjelder både arbeidsplasser og nye næringsetableringer i kommunen.

​Arena SAMSKAP

Samskap har nå startet sin siste fase av omstillingsperioden i Andøy kommune, som avsluttes høsten 2023. Omstilling kan være krevende for et samfunn, men kan også være en kilde til innovasjon og utvikling. I tiden framover ønsker derfor Samskap, i samarbeid med Andøy næringsforening, å skape en arena for næringslivet på deres egne premisser. En arena for samhandling, inspirasjon, nettverk og kunnskapsdeling. På seks ulike arenaer skal aktører fra næringslivet presentere seg og sine resultater av det arbeidet som har blitt gjort i omstillingsperioden. De skal også fortelle om hvilke muligheter og utfordringer de har erfart seg, samt hva som skal til for å nå sine mål.

Seks arenaer

Arbeidet til Samskap foregår innenfor syv ulike innsatsområder , og vil danne strukturen på de ulike arenaene:

  • Arena Naturbaserte næringer
    6. desember 2022
  • Arena Service og varehandel 31. januar 2023
  • Arena Opplevelseskommune  1. mars 2023
  • Arena Teknologi og kompetanse 19. april 2023
  • Arena Attraktiv næringskommune 1. juni 2023
  • Arena Attraktivt bosted 1. juni 2023

 

Vi har også arrangert et mulighetsseminar i samarbeid med Andøya Space 7. november 2022. 

Det blir ikke en egen arena for innsatsområdet «Utviklings- og innovasjonskultur», da dette er et viktig og gjennomgående tema på alle arrangementene.  

Hva skal Samskap prioritere i 2023?

I dag foregår det flere større etableringer i Andøy som kan gi ringvirkninger i hele Andøysamfunnet. I siste fase av omstillingsarbeidet vil derfor Samskap jobbe for å optimalisere disse ringvirkningene, samt ha et større søkelys på prosjekter som gjør det attraktivt å bo, leve og besøke Andøy. En viktig oppgave i denne fasen vil også være å sikre gevinster og måloppnåelse i eksisterende prosjektportefølje. Les mer om Samskap sitt arbeid i omstillingsplanen og handlingsplanen for 2022 og 2023 her.